Doradztwo i szkolenia w zakresie:

> rozporządzeń UE dotyczących procesów biznesowych, wdrażanych przez kraje członkowskie w celu integracji z wielkoskalowymi systemami strefy Schengen;
> zależności i wzajemnych powiązań pomiędzy procesami biznesowymi, definiowanymi przez kolejne rozporządzenia;
> integracji systemów narodowych z wielkoskalowymi systemami strefy Schengen;
> powiązań pomiędzy centralnymi systemami Schengen oraz ich wpływu na systemy budowane w krajach członkowskich;  
> metod i narzędzi projektowych, stosowanych przez eu-LISA w ramach integracji systemów narodowych z centralnymi;
> udostępnianej przez eu-LISA dokumentacji dotyczącej integracji systemów narodowych z centralnymi;  
> weryfikacji zgodności wytworzonych produktów w ramach projektów państw członkowskich z wymaganiami rozporządzeń i specyfikacjami centralnych systemów strefy Schengen;  
> przygotowania do audytów zewnętrznych; 
> warsztatów umożliwiających systematyczne podnoszenie wiedzy i osiągnięcie wysokiego poziomu autonomii przez wspierane zespoły wdrożeniowe; 


> wytworzenia niezbędnej dokumentacji i modeli zgodnych z podstawami prawnymi strefy Schengen i specyfikacjami systemów centralnych;
> opracowania interfejsów komunikacyjnych między systemami funkcjonującymi wcześniej jako niezależne, z zachowaniem standardów wyznaczonych przez systemy centralne strefy Schengen; 
> opracowania studiów wykonalności w ramach minimalizacji nakładów na projekty narodowe; 
> tworzenia dokumentacji technicznej i funkcjonalnej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych.